1 86%

Aoi được giao nhiệm vụ nhận các dự án CNTT của công ty từ trụ sở chính. Chủ tịch đã giới thiệu tôi với tư cách là cố vấn cho Sugiura, người hiện đang bay trong ngành này. Sugiura, người thô lỗ, hấp dẫn và tự huyễn hoặc bản thân, là mẫu người mà Aoi không thích. Một đêm nọ, Sugiura nấu ăn cho Aoi, người không thể bắt máy, và chạy nhanh đến nhà của Aoi.